fbpx

Verkko­sivujen suunnit­telussa
otetaan huomioon
näyttävyys ja selkeys

Ensimmäiset sekunnit ratkaisevat

Verkkosivujen suunnittelun tavoitteena on luoda sivusto­kävijälle Vau!-elämys heti ensimmäisten sekuntien aikana, koska ne ratkaisevat sivustolle jäämisen tai sieltä poistumisen. Myönteinen ensi­vaikutelma koostuu sekä visuaalisesta ilmeestä, teknisestä toimivuudesta että kiinnostavasta sisällöstä.

Ketkä kuuluvat verkkosivun kohderyhmään?

Verkkosivu tai -kauppa toimivat silloin, kun ne tavoittavat oikeat asiakkaat, vastaavat heidän kysymyksiin ja tarjoavat helpon mahdollisuuden yhteyden­­ottoon tai ostamiseen. Sopivasti viritetty sivusto myös reagoi käyttäjänsä toimintoihin ja ponnahduttaa esiin tarjouksia, tarjous­pyyntö­lomakkeita tai chat-mahdollisuuden.

Verkkosivujen suunnittelu alkaa sen selvittämisestä, mitä asiakkaasi itse asiassa etsivät? Etsivätkö he perus­tietoa tuotteesta tai palvelusta, teknistä tietoa, tuote­vertailua, referenssi­tarinoita, valo­kuvia, videoita vai jotakin muuta?

Ostopolulla asiakas ohjataan tekemään haluttuja valintoja: esimerkiksi löytämään informaatiota, ottamaan yhteyttä, pyytämään tarjousta tai tilaamaan uutis­kirjeen. Verkko­kaupassa osto­polun pääte­pisteenä on aina ostos verkko­kaupasta. Sisällön­rakentaminen on kiinteässä yhteydessä sivuston markkinointiin, sillä markkinoinnilla pyritään hankkimaan sivustolle paitsi uusia, myös palaavia asiakkaita, jotka ovat ehkä jo kulkeneet osto­polkua ja tuntevat yrityksen palvelut tai tuotteet ainakin osittain.

Mikä on asiakasta kiinnostavaa tietoa?

Kotisivujen suunnittelun tärkeä vaihe on miettiä sivuston kohde­ryhmän näkö­kulmasta sitä, mikä on kiinnostavaa tietoa yrityksestäsi ja palveluistasi. Sinulla on yrityksestäsi paljon tietoa, mutta mikä kaikki siitä kiinnostaa asiakastasi? Kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan se täytyy selvittää tapaus­kohtaisesti perehtymällä tavoiteltuun asiakas­kuntaan. Tärkeä osa yrityksen koti­sivujen suunnittelua onkin sivuston kohde­ryhmän analysointi.

Useimmilla aloilla kiinnostavaa tietoa on tuotteiden tai palvelujen esittelyn lisäksi yrityksen arvot, työn­tekijöiden ja toiminta­­tapojen esittelyt, asiakas­kokemukset tai arvostelut. Näistä jälkimmäiset ovat tietoa, jota yritys vain välittää eteenpäin olemassa olevilta asiakkailtaan potentiaalisille asiakkaille. Erimuotoisten referenssien kerääminen on yritykselle kuin yritykselle tärkeää työtä.

Visuaalisesti näyttävät sivut voittavat

Sivustolle jäädään, kun ensi­vaikutelma on myönteinen. Sekä visuaalisesti että teknisesti toimivalla sivustolla vieraileminen on kuin uudella autolla ajamista: kaikki toimii sulavasti, eteneminen on luontevaa ja toiminnot löytyvät ennakoitavasti ja oletetuista paikoista.

Huolellinen verkko­sivujen visuaalinen suunnittelu varmistaa, että sivuston ulkoasu on näyttävä, mutta samalla myös helppo­käyttöinen.

Ulkoasu nousee yritysilmeestä

Sivuston visuaalinen ilme eli layout johdetaan mahdollisimman pitkälle yritys­ilmeestä, sen graafisista elementeistä, väreistä ja typo­grafiasta. Laadukkaat kuva- ja video­tuotannot sekä erilaiset graafiset elementit helpottavat suunnittelua ja mahdollistavat persoonallisen ja näyttävän ulkoasun.

Ulkoasun on aina palveltava käytettävyyttä ja tiedon löytymistä, joten se rakennetaan johdon­mukaiseksi, itseään selittäväksi ja riittävän yksin­kertaiseksi. Laajoissa sisältö­kokonaisuuksissa helppo­käyttöisyys nousee sisällön jakamisesta pienempiin koko­naisuuksiin.

Tone of voice

Riippuen yrityksesi brändistä ja tavoiteltavasta asiakas­kunnasta yrityksen on valittava oma “äänen­sävynsä”, jolla se viestii ja lähestyy asiakkaitaan. Yrityksen brändi voi olla neutraalin asian­tuntijamainen, energinen, nuorekas, jonkin ideologian mukainen tai useamman tyylin yhdistelmä.

Rajoituksia ei oikeastaan ole, kunhan valittu tyyli kuvastaa yritystä ja sitä mielikuvaa, joka asiakkaillasi on siitä jo valmiiksi. Valittu viestintä­tyyli läpäisee yrityksen koko viestinnän tekstistä kuviin ja grafiikkaan. Oman tyylin löytäminen ja määritteleminen on työn haastavin osuus. Kun tyyli on löydetty, sen vieminen yritys­­ilmeeseen ja käytännön viestintään on mutkatonta.

Liittyvät palvelut