fbpx

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on KipinäMedian EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.10.2022

1. Rekisterin­pitäjä

KipinäMedia (3122939-3)
Pajukuja 2
88900 Kuhmo

2. Rekisteristä vastaava yhteys­henkilö

Timo Kyllönen
yrittäjä
+358409112128
timo.kyllonen@kipinamedia.fi

3. Rekisterin nimi

KipinäMedian asiakas- ja markkinointi­rekisteri.

4. Oikeus­peruste ja henkilö­tietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakas­suhteiden hoito. Kerättyjä henkilö­tietoja voidaan käyttää markkinointi­tarkoituksiin henkilö­tieto­lain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietoja ei käytetä automati­soituun päätöksen­tekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tieto­sisältö

– Nimi
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero

Verkko­sivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tieto­turvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilasto­tietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilö­tietoja. Kolmansien osa­puolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännön­mukaiset tieto­lähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähkö­postitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakas­tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organi­saatioiden yhteys­henkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkko­sivuilta, hakemisto­palveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännön­mukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulko­puolelle

Tietoja ei luovuteta säännön­mukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolelli­suutta ja tieto­järjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asian­mukaisesti. Kun rekisteri­tietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digi­taalisesta tieto­turvasta huolehditaan asiaan­kuuluvasti. Rekisterin­pitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttö­oikeuksia ja muita henkilö­tietojen turvalli­suuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuk­sellisesti ja vain niiden työn­tekijöiden toimesta, joiden työn­kuvaan se kuuluu.

9. Tarkastus­oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähkö­postilla rekisterin­pitäjälle. Rekisterin­pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilölli­syytensä. Rekisterin­pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tieto­suoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsään­töisesti kuu­kauden kuluessa).

10. Muut henkilö­tietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilö­tietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekiste­röidyillä on muut EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilö­tietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähkö­postitse rekisterin­pitäjälle. Rekisterin­pitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilölli­syytensä. Rekisterin­pitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tieto­suoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsään­töisesti kuu­kauden kuluessa).